Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se může stát každá právnická či fyzická osoba, která v den podání přihlášky do soutěže a po celou dobu jejího trvání splňuje následující kvalifikační podmínky:

  • účastník podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsán v obchodním/živnostenském rejstřík
  • účastník dosáhl věku 18 let
  • účastník má sídlo nebo místo (provozovnu) podnikání na území Kopřivnice či místních částí
  • účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
  • účastník nemá v evidenci daňové nedoplatky
  • účastník nemá žádné nesplacené závazky vůči Městu Kopřivnice
  • statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku
    osoba či společnost nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti