Kritéria hodnocení

Odborná porota bude hodnotit jednotlivé subjekty podle způsobu a míry naplnění hodnotících kritérií. Za jednotlivá kritéria lze dosáhnout 0-5 bodů. Celkový počet bodů je součtem bodů za jednotlivá kritéria, a to od každého člena poroty.

 inovativnost (produkt, služba nebo přístup inovativní či inspirativní pro oblast Kopřivnice)

 společenská prospěšnost (podíl na rozvoji kulturního a společenského života v Kopřivnici)

 pozitivní přínos v sociální oblasti (činnost prospěšná znevýhodněné skupině obyvatelstva, např. handicapovaným osobám, dětem, seniorům, studentům, rodičům malých dětí, osobám 50+)

 ochrana životního prostředí (využití řešení pro úspory energie, ekologická opatření apod)

 vytváření pracovních příležitostí (počet zaměstnanců, jejich rozvoj a péče o ně, zaměstnávání znevýhodněných skupin)

 osobnost lídra a podnikatelský příběh (vize, cíle, podnikatelský příběh)

 vzdělávání, osvěta, rozvoj zdravého životního stylu (podstatou své činnosti, či formou kurzů, couchingů apod, a to směrem k veřejnosti i zaměstnancům)

 hospodaření subjektu (lean management, využívání investičních zdrojů, reinvestování zisku apod.)

 přímá podpora dalších ekonomických subjektů v Kopřivnici (spolupráce s dalšími lokálními subjekty)

 propagace Kopřivnice (na regionální, celorepublikové či celosvětové úrovni)

 počet nominačních hlasů (počet bodů za toto kritérium je přidělen podle stupnice počtu získaných nominačních hlasů)